Rökning i bostadsrätt knivig fråga

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att leva nära andra människor med olika rutiner och vanor. Ett vanligt klagomål är att någon i föreningen röker inomhus, vilket kan sprida en för vissa obehaglig lukt och påverka personer med överkänslighet för nikotin negativt.

Om så är fallet bör man först och främst tala med den som röker och förklara situationen. Det optimala är om en uppgörelse kan ske utan att styrelsen blandas in eller att en juridisk process inleds.
Styrelsen kan införa ordningsregler vid årsstämman. Ha i åtanke att reglerna inte får vara godtyckliga eller sakna stöd hos medlemmarna. I ordningsreglerna anses det oftast vara rimligt att införa rökförbud på gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och tvättstugor. En annan lösning kan vara att styrelsen medlar mellan dig och din granne.

För att förmå en boende att sluta röka i sin lägenhet vänder sig en del till lagboken.
Tobakslagen reglerar bara offentliga platser, rökning inom bostaden berörs därför inte överhuvudtaget.
Istället tillämpas ofta 7 kap 9 § i Bostadsrättslagen, då den lagen behandlar störningar i boendet.

I Bostadsrättslagen står det bland annat att:

”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”.

Lagen gör också gällande att bostadsägaren ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen ”i överensstämmelse med ortens sed meddelar”.

I praktiken är det däremot svårt att göra så mycket åt saken, enligt Jörn Liljeström, advokat på Lex Advokatbyrå.

– Det enda en bostadsrättsförening kan göra åt störningar är att förverka bostadsrätten. Det finns inga andra sanktioner eller tvångsmedel som bostadsrättsföreningen kan använda sig av. Det som inte leder till förverkande kan inte föreningen göra något åt.

Förverkande är en juridisk term som betyder att man tappar rätten att använda sin bostadsrättslägenhet. Man kan sedan avhysas och bostadsrättslägenheten kan säljas genom tvångsförsäljning av Kronofogdemyndigheten. De vanligaste formerna av förverkande sker på grund av att man inte betalar avgifterna till föreningen. Andra vanliga förverkandegrunder är allvarliga störningar och allvarlig vanvård av lägenheten.

– Man kan göra ganska mycket utan att bli utslängd från sin bostadsrätt, det ska mycket till. Det är inte meningen att någon ska kunna bli utslängd från sitt hem utan vidare. Det är helt enkelt så att man måste stå ut med en hel del när man bor så nära inpå varandra som man gör i ett flerbostadshus.

– Högljudda grannar, ljud, husdjur och störande nattliga beteende är ofta sådant man får tåla om det inte är mycket störande eller annars mycket allvarligt, säger Jörn Liljeström.

Samma sak gäller med rökning.

– Det är oftast något man måste tåla. Föreningen kan sällan göra något, eftersom rökning i regel inte utgör någon sådan allvarlig förverkandegrund att en uppsägning skulle fungera.

– Att folk inte vill utsättas för andras missbruk av nikotin är givetvis ett relevant argument, men ytterst sällan en bostadsrättsförening kan göra något åt att en granne röker, säger Jörn Liljeström.

Han ställer sig frågande till om att rökningen utsätter grannarna för vissa besvär som är så allvarliga att man ska slänga ut rökaren från sitt hem.

– Man måste vara rätt tolerant i förhållande till sina grannar så länge det inte finns några allvarligare missförhållanden, understryker Jörn Liljeström.