Advokaten svarar: Detta gäller vid rökning i brf

Fråga: 

smokingHej Martina,

I vår förening har vi problem med rökning i några trappuppgångar. Nu har vi i styrelsen diskuterat om det är möjligt att, i föreningens stadgar, ta in en regel om rökförbud i  fastigheterna. Vad vi känner till går det inte att ta in detta förbud om inte alla andelsägarna samtycker, men det vi diskuterat är om det är möjligt att skriva in detta krav i framtida lägenhetsöverlåtelser. Om det är möjligt hur skulle man då formulera en sådan klausul i stadgarna?

Juristen Martina Slorach svarar: 

Rökning är ett av de vanligaste problemen i flerfamiljshus, eftersom vissa gärna gör det och andra verkligen inte vill bli utsatta för det. I rättspraxis har man kommit fram till att rökning, trots allt, är något man får acceptera i samhället. Man kan därför inte förbjuda personer att röka i sina egna hem eller på sin egen balkong. Man kan inte heller föra in det som krav i framtida lägenhetsöverlåtelser. Grundregeln är att bostadsrättshavare ska iakkta ”sundhet ordning och skick” i sin lägenhet, men det innebär inte att rökning är förbjuden inne i lägenheterna.

Föreningen kan dock genom styrelse eller stämmobeslut besluta om ordningsregler för fastighetens allmänna delar (trapphus, gård, tvättstuga, med mera. Dessa ordningsregler måste följas så länge de följer ”god sed”. Det torde vara i enlighet med god sed att ha ett rökförbud i föreningens allmänna utrymmen. Om någon bryter mot ordningsreglerna kan föreningen anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Någon böter eller straffavgift kan föreningen inte döma ut. Brott mot föreningens ordningsregler kan i allvarliga fall utgöra förverkandegrund, men det sker inte per automatik utan är en juridisk bedömning. En domstol får i slutändan avgöra om brottet mot ordningsregeln är tillräckligt allvarligt för att det ska utgöra förverkandegrund.

Bostadsrätten är en relativt stark nyttjanderätt, och det krävs därför allvarliga störningar för att förverkandegrund ska föreligga. Om bostadsrättshavaren regelmässigt, trots anmodan att låta bli, röker i trapphus och tvättstuga, och därmed orsakar obehag och kanske till och med allergiska reaktioner och brandfara, så kan det möjligen utgöra förverkandegrund. En rekommendation till en förening vore därför att besluta om ordningsregler och sedan bedriva ett arbete för att få alla bostadsrättshavare medvetna om förbudet. Om någon bryter mot förbudet bör föreningen snarast möjligt anmoda denne att vidta rättelse, för att i möjligaste mån upprätthålla förbudet. I allvarliga, upprepade fall kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren för förverkande, men det har ännu inte förekommit något fall som rökning ansetts vara förverkandegrund, såvitt jag känner till.

För att komma till rätta med problem med störande rök så kan föreningen se över sin ventilation, så att denna fungerar bra. Ibland är problemet att cigarettröken tränger in i andra lägenheter genom ventilationssystemet, och då kanske man kan komma åt problemet genom att justera ventilationen, som är föreningens ansvar.

Martina Slorach 

bostadsrättsbokStäll en egen fråga – vinn en bok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com