Advokaten svarar: Detta gäller vid uthyrning via Airbnb

Hej Martina,

Jag vill hyra ut min bostadsrätt under en kortare tidsperiod. Måste jag ha styrelsen tillåtelse för att göra det?

Svar:
Av bostadsrättslagen följer att ett bostadsrättshavare endast får upplåta sin lägenhet i andra hand med styrelsens tillstånd. Alla självständiga upplåtelser av lägenheter anses i lagens mening vara andrahandsuthyrningar, oavsett om de endast är på kort tid eller om den som nyttjar lägenheten inte betalar någon hyra. en uthyrning av en lägenhet genom Airbnb kräver därför tillstånd.

Det förutsätts dock ett självständigt nyttjande för att det ska vara en andrahandsupplåtelse.Om lägenhetsinnehavaren bor kvar i lägenheten och endast hyr ut ett rum så är det inte tillståndspliktigt.

Tillstånd till andrahandsuthyrning ska lämnas om bostadsrättshavaren har ”skäl” för uthyrningen och föreningen inte har ”befogad anledning” att säga nej till upplåtelsen. Genom senare års lagändringar har kraven på bostadsrättshavarens skäl för uthyrning sänkts, men det finns fortfarande ett krav på att bostadsrättshavaren under en tid inte ska ha möjlighet att nyttja sin lägenhet av olika anledningar, till exempel arbete eller studier på annan ort, sjukdom, köpt lägenheten för att bosätta sig efter pension eller att lägenheten är tillfälligt svårsåld och bostadsrättshavaren vill avvakta bättre försäljningsläge.

Om föreningen nekar tillstånd kan bostadsrättshavaren ansöka hos hyresnämnden om tillstånd som då gäller över föreningens beslut. Föreningen kan anföra som ”befogad anledning” att tillstånd ska vägras att en alltför stor andel av föreningens lägenheter är uthyrda i andra hand, eller att många korttidsuthyrningar gör föreningen otrygg och sliter mer på fastigheten.

Föreningens styrelse kan inte begränsa bostadsrättshavarens rätt att hyra ut i andra hand mer än vad lagen säger. Föreningen kan alltså inte införa egna regler för andrahandsuthyrningar. Hyresnämnden har vid prövningar av ansökningar om uthyrningar till Airbnb nekat tillstånd då ”skäl” saknats. Det är dock en prövning som görs av varje enskilt fall.

Föreningen har en möjlighet att ta ut en avgift från de som hyr ut i andra hand. Rätten att ta ut avgift måste dock föras in i föreningens stadgar för att vara giltig, och är begränsad till 10 procent av ett prisbasbelopp (ca 4400 kr) per år per lägenhet.

Om en medlem hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från föreningen eller hyresnämnden kan lägenheten förverkas, om det som läggs medlemmen till last inte är av liten betydelse. En helgs uthyrning genom Airbnb utan tillstånd är troligen inte förverkandegrund, men regelbunden uthyrning utan tillstånd kan vara det.

Martina Slorach

bostadsrättsbokStäll en egen fråga till Martina och ta chansen att vinna en bok


Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com