Juristen svarar: Vad gäller när en brf ska förvärva en fastighet?

Hej Martina,

Vår förening har blivit erbjudan att förvärva en obebyggd grannfastighet med byggrätt. Hur många medlemmar måste säga ja till ett förvärv för att vi ska kunna genomföra ett köp? Och kan styrelsen få igenom att medlemmarna ska gå in med kapitaltillskott till ett förvärv och i så fall med hur mycket?

Svar:

Förvärv av en fastighet är i regel ett för föreningen stort beslut som föreningens högsta beslutande organ, stämman, ska behandla. I bostadsrättslagens 9 kap 16 § 3 punkt stadgas att om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, ska minst två tredjedelar av de röstande på stämman ha gått med på beslutet. Ett förvärv av en grannfastighet innebär i regel en utvidgning av föreningens verksamhet, och stämmobeslut med så kallad kvalificerad majoritet krävs därför troligtvis.

Titta även i föreningens stadgar om det där är reglerat hur beslut av denna typ ska fattas. Det kan i stadgarna finnas ytterligare krav på beslutet för att det ska vara giltigt. Däremot kan det inte ställas lägre krav genom stadgarna, lagens regler om kvalificerad majoritet är den lägsta ribban som beslutet måste ta sig över.

Ett sätt att få in pengar till föreningen är genom höjning av medlemmarnas insats. Olika regler gäller avseende beslut om insatshöjning beroende på om höjningen endast sker för vissa medlemmar, eller om det sker en jämnt fördelad höjning av insatserna.

Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas, vilket torde vara fallet då föreningen är i behov av kapitaltillskott ska beslutet fattas på en stämma. Alla bostadsrättshavare ska enligt grundregeln ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet dock ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden ska godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

Om insatshöjningen rubbar förhållandet mellan de inbördes insatserna, till exempel om enbart vissa medlemmars insats höjs eller om man vill ta in samma summa från varje bostadsrättshavare trots att de tidigare betalat olika insatser, ska enligt huvudregeln samtliga berörda medlemmar godkänna beslutet för att det ska vara giltigt. Om inte alla berörda går med på beslutet blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. I detta fall är det alltså de som berörs av insatshöjningens uppfattning som spelar roll.

Martina Slorach

bostadsrättsbokStäll en egen fråga till Martina och ta chansen att vinna en bok


Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com