Revisorns roll i en bostadsrättsförening

Vilka arbetsuppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening? Och vilka krav ställs på revisorns kunskaper? Britt-Inger Svensson, yrkesverksam revisor, reder ut begreppen och ger sina bästa revisionstips.

Revisorn i en bostadsrättsförening ska granska ekonomin och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag.

– Revisorns uppgift är att granska föreningen, styrelsens arbete och vara medlemmarnas förlängda arm, säger Britt-Inger Svensson, som är revisor till yrket och förtroendevald revisor i bostadsrättsföreningen Renstjärnan på Södermalm.
Enkelt beskrivet delas revisorns ansvarsområden in i en ekonomisk granskning och en förvaltningsrevision.

Den ekonomiska granskningen handlar om att kontrollera så att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett korrekt sätt. Revisorn ska kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och stämma av dessa handlingar mot föreningens budget.

I förvaltningsrevisionen ska revisorn granska att styrelsen sköter sitt uppdrag, till exempel att den sköter om maskiner, byggnader och tillhörande mark på ett tillfredställande sätt. Revisorn ska dessutom kontrollera att styrelsen inte har fattat några beslut som bryter mot föreningens stadgar. En av revisorn viktigaste uppgifter är att se till att styrelsen genomför både de beslut som medlemmarna har fattat på årstämman och de beslut som styrelsen fattat på sammanträdena. Det underlättar revisorns arbete om man kommer överens med styrelsen om att få en kopia av protokollen löpande under året.

Styrelsen ska inte ta order från revisorerna eller tvärtom. Men revisorerna bör ha löpande kontakt med styrelsen under året. Det underlättar granskningen samtidigt som styrelsen kan få goda tips och råd från oss revisorer, anser Britt-Inger Svensson.

– Jag passar till exempel på att fråga saker när jag möter någon från styrelsen i trapphuset. Man tjänar mycket på att ha en löpande kontakt, säger hon.
Det finns inga formella krav på att en revisor i vår bostadsrättsförening ska ha någon särskild utbildning. Det behövs inte heller, anser Britt-Inger Svensson.

– Många tror att uppdraget är krångligare än vad det faktiskt är. Det viktigaste är att man är intresserad av föreningen som man bor i, pratar med styrelsen och håller sig uppdaterad om vad som händer i fastigheten och föreningen. Resten kan man lära sig ganska snabbt, säger hon.

Här är revisorn Britt-Inger Svenssons checklista för att granska bostadsrättsföreningar på ett bra sätt:

  • Kontrollera att redovisningen stämmer med verkligheten.
  • Kontrollera att verifikationer är riktiga och de har bokförts på rätt konton. De varor eller tjänster som är köpta av föreningen ska överensstämma med utförda tjänster.
  • Granska årsredovisningen. Kontrollera först och främst att det är rätt upplaga. Stäm av uppgifter mot externa dokument, till exempel papper från banker och andra lånefinansiärer och jämför uppgifterna mot föregående år.
  • Få allt rätt från början. Försök att verifiera uppgifter mot en externt upprättad handling eller part. Till exempel föreningens bankuppgifter mot bankens års- och lånebesked.
  • Var intresserad av fastigheten som du bor i och prata regelbundet med styrelsen. Som revisor underlättas granskningen oerhört genom att ha koll på vad som händer och planeras i föreningen. Notera dina observationer löpande.
  • Titta på årsstämmans protokoll och kontrollera att alla saker som styrelsen har beslutat också har blivit verkställda. Granska även styrelsens protokoll och bedöm om alla nödvändiga beslut har fattats. Det kan handla om reparationer och så vidare.
  • Kontrollera om avskrivningstider verkar realistiska. Det kan spara föreningen både tid och pengar.
  • Kontrollera att allt finns med i förvaltningsberättelsen. Titta på dina egna noteringar om vad som förekommit under åretoch prata med styrelsen. Det händer att saker glöms bort.

Senast den sista mars ska styrelsen överlämna alla redovisningsdokument till revisorerna och revisorerna ska vara klara med revisionens senast den sista april. När revisorerna har granskat materialet ska de skriva en revisionsberättelse där det framgår vad revisionen omfattat. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen stämmer överens med verkligheten och om den ger en korrekt bild av föreningens ekonomi. Om revisorerna inte har några anmärkningar lämnas en ”ren” revisionsberättelse. Om revisorerna har någon anmärkning som inte rättas av styrelsen ska anmärkningen noteras i revisionsberättelsen.