Ny undersökning: ​Korttidsuthyrning skapar konflikt mellan medlemmar och styrelser

Den snabba ökningen av korttidsuthyrningar av lägenheter, orsakad framförallt av Airbnbs närmast explosiva tillväxt, har redan lett till påtagliga motsättningar mellan medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningar. Det finns farhågor om att utvecklingen kan leda till förändringar av hela grundidén med bostadsrättsföreningar och risker för en påtaglig kommersialisering.

– Det är klart att det kan vara svårsmält för styrelsen att de får massor av extra jobb med att hantera och reda ut medlemmarnas klagomål samtidigt som den enskilda medlem som är orsaken tjänar tiotusentals kronor, åtminstone delvis tack vare styrelsens arbete, säger Lars Wallgren, Egrannar.

Egrannar, som tillhandahåller webbsidor för bostadsrättsföreningar, har genomfört enkäter med både medlemmar och styrelseledamöter. I de båda undersökningarna har drygt 450 personer deltagit. Undersökningarna speglar både den kraftiga tillväxten av korttidsuthyrningar och tydliga åsiktsskillnader mellan styrelseledamöter och ”vanliga” medlemmar.

  • I landet som helhet tycker 35 procent av brf-medlemmarna att korttidsuthyrning borde vara tillåten i deras förening. Men bara 23 procent av styrelsemedlemmarna har samma uppfattning medan över 60 procent svarar nej.
  • I storstäderna tycker ungefär 40 procent att korttidsuthyrning borde vara tillåten medan ungefär lika många är emot det. Men bland styrelseledamöter i storstäderna är nej-opinionen helt dominerande: 62 procent svarar nej.
  • På Södermalm i Stockholm har Airbnb kommit längst i Sverige. Där har 20 procent av medlemmarna och nästan 9 procent av styrelseledamöterna själva hyrt ut via Airbnb. Där vill 55 procent av medlemmarna ha möjligheter till korttidsuthyrning av sina lägenheter.
  • Men till och med där finns ett starkt motstånd bland de styrelseledamöter som svarat på enkäten: Bara 30 procent tycker att korttidsuthyrning borde vara tillåten i den egna föreningen medan över 60 procent svarar nej.
  • Ska den som hyr ut sin lägenhet betala en avgift till föreningen? Det tyckte nästan 60 procent av styrelseledamöterna i hela landet – men bara 35 procent av medlemmarna.
  • För växande motsättningar över tid talar också det faktum att attityderna till Airbnb och korttidsuthyrning är mest positiva bland unga medlemmar, medan motståndet blir allt starkare med stigande ålder.

Se undersökningarna här:

Resultaten för Brf-styrelsemedlemmar om Airbnb

Resultaten för Brf-innehavare om Airbnb

Airbnbs starka tillväxt, enligt deras egna uppgifter 89 procent på den svenska marknaden och 79 procent i Stockholm sedan förra året, och de belopp som det handlar om, gör det nästan oundvikligt att korttidsuthyrning snabbt kommer att bli en dominerande och starkt kontroversiellt fråga i många bostadsrättsföreningar, framförallt i storstäderna och på orter med många turister.

Airbnb uppger att genomsnittshyran i Stockholm ligger på cirka 1 000 kr per dygn och ”boende”. För en stor bostadsrätt i ett attraktivt läge, som familjen kanske inte utnyttjar under sommarmånaderna och storhelger, skulle bruttointäkten av korttidsuthyrningar då lätt kunna uppgå till sexsiffriga belopp. Det ekonomiska trycket blir knappast mindre av att skattereglerna för korttidsuthyrning är generösa och skattekontrollen svår.

Korttidsuthyrning förenklas också genom att det i Airbnbs kölvatten börjar växa upp företag som ger hjälp med administration och service i form av städning med mera.

– För att korttidsuthyrning ska fungera bättre behöver medlemmarna vara överens på ett antal punkter om hur det ska fungera i deras förening, säger Lars Wallgren.

De enkätdeltagare som har utvecklat kritiska synpunkter mot korttidsuthyrning Airbnb går efter i huvudsak två olika linjer: Dels farhågor för olika typer av olägenheter, som festande, stök i trappuppgångar, nedskräpning och andra typer av störningar. Dels mer principiella synpunkter:

”Jag kan tänka mig att tillfälligt låna ut min bostad till vänner och bekanta men vill inte se en generell uthyrningsmöjlighet.”

”Rädd att en sådan skulle kunna missbrukas.”

”Jag är principiellt tveksam till hur ett utökat uthyrande påverkar själva föreningstanken (det gemensamma ansvaret etc.) på sikt.”

”En fördjupad konsekvensanalys vore välkommen.”

”Avsaknad av arbete och ansvar för den lilla föreningen.”

”Engagemang i föreningen verkar upphöra.”

”Bra för medlemmen men stökigt för styrelsen.”

Både tidningen Besöksliv och Dagens Industri tyckte att undersökningen var intressant och uppmärksammade den.