Sex tips för att lyckas med stämman

Nu är det inte långt kvar till vår och det är dags att börja förbereda sig för stämman. Här är sex råd för att den ska bli så bra om möjligt.

Bostadsrättföreningens stämma innebär en bra möjlighet att påverka för medlemmarna och för styrelsen är det en unik chans att nå ut med viktig information.

Men hur kan föreningen planera inför stämman på bästa sätt? Fastighetsägarna punktar upp sex viktiga råd.

1: Planering är A och O. Ett tips är att börja bakifrån, det vill säga bestäm först vilket datum den ska hållas och utgå sedan vem som ska leda den, när kallelsen behöver gå ut och när årsredovisningen måste vara klar. Årsstämman ska hållas högst sex månader efter räkenskapsårets slut, vilket betyder att de som har kalenderår som räkenskapsår ska ha stämman senast den 30 juni.

2: Kalla till stämman i god tid, två till sex veckor i förväg om inget annat sägs i stadgarna.

3: Skicka kallelse även via e-post. På det sättet är det större chans att alla får den, även om de är bortresta.

4: Kontrollera vilka som har rösträtt och tänk till kring rösträkningen. Kolla upp i god tid så att medlemsförteckningen är uppdaterad och kontrollera om någon medlem inte betalat sin avgift. Inte person som inte har betalat kan nämligen sakna rösträtt enligt stadgarna. Dela ut röstkort i olika färger, så det blir lättare att räkna ja- och nej-röster.

5: Lägg krut på förvaltningsberättelsen, nu har ni möjlighet att skriva föreningens historia under året som gått, vad som hänt och varför. Det är inte minst bra för blivande medlemmar som köper bostadsrätt.

6: Glöm inte! Under covid kunde man ha tillfälligt ha stämman digitalt eller via poströstning. Men sedan 1 januari 2023 är den möjligheten borta. Det innebär att stämman antingen ska vara fysisk eller hybrid där några deltagare är på plats och andra deltar på distans. Lokalen som mötet hålls i ska vara på orten där föreningen ligger.

Källa: Fastighetsägarna