Så skriver du motion till stämman

Stämmotiderna närmar sig med stormsteg och i de flesta bostadsrättsföreningar är det hög tid att lämna in motioner. Har du något du vill ska tas upp på stämman? Egrannar hjälper dig på vägen.

Borde buskarna i trädgården klippas oftare? Fungerar inte städningen i trapphuset som den ska? Bör ni införa ett nytt system för tvättstugan? Om du som bostadsrättsägare har upptäckt ett problem eller något som du vill införa är en motion, det skriftliga förslag som årsstämman beslutar om, vägen att gå. Anledningarna till att du som medlem i en bostadsrättsförening ska skriva en motion till stämman kan vara oändliga. Och i slutändan är det trots allt medlemmarna som äger föreningen så det finns ingen anledning att tveka om du vill åstadkomma en förändring. Motioner är viktiga för en välfungerande förening, även om intresset kan variera från år till år, från förening till förening. Men hur går man till väga?

Börja med att ta reda på när stämman äger rum. April och maj är ofta stämmotider och alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen från styrelsen. Motionen måste därför lämnas i god tid. Ta reda på var du ska lämna in motionen, i de flesta fall finns det en gemensam brevlåda för bostadsrättsföreningen. Även om du mailar motionen så måste ett original skickas in via vanlig post.

För styrelsens del är det viktigt att uppmuntra till motionsskrivande, det är ett tecken på engagemang och måste bejakas. Försök att vara öppen och lyssna på eventuell kritik som framförs av motionären.

Oftast ger styrelsen svar på motionerna och kan rekommendera om medlemmarna bör bifalla, avslå eller anse motionen besvarad. Alla motioner som kommer in ska behandlas av styrelsen och styrelsen ska lämna ett svar över motionen med föreslag på hur stämman ska behandla motionen.

Man brukar tala om tre typer av motioner:

  • stadgemotioner – motioner som föreslår ändringar av föreningens stadgar
  • motioner som rör propositioner – en proposition är ett förslag från styrelsen
  • fria motioner – motioner som kan handla om i princip vad som helst

Men själva motionen då? Rent formellt bör du ha en rubrik, en kort sammanfattning, förslag till lösning, och namn, adress samt datum. Den viktigaste delen är givetvis förslaget till lösning. Glöm inte att vara tydlig med ditt yrkande – vad är det egentligen du vill? Gör det enkelt för övriga stämmodeltagare att ta ställning, exempelvis genom att skriva:
”Därför yrkar jag att stämman beslutar x”. Det ska vara möjligt att svara ”ja” eller ”nej” till yrkandet. Undvik att bli för långrandig, försök vara kort och koncis, och använd ett språk som är lätt att förstå.
Om motionen innehåller flera yrkanden kan de olika yrkanden få olika utfall.

Så långt det skriftliga. Väl på stämman kan det vara bra att vara väl förberedd då diskussion kan uppstå. Var därför beredd på att försvara din motion och fundera ut argument och eventuella motargument som kan dyka upp.

Om stämman bestämmer sig för att bifalla din motion så är det upp till styrelsen att se till att motionen genomförs. Om stämman säger nej då? Eftersom stämman är det högsta beslutande organet i föreningen så är ditt enda alternativ vid avslag att försöka övertyga dina grannar inför nästa års stämma.

 

Källor:
Du och din bostadsrättsförening – Fastighetsägarna, 2012
Fastighetstidningen: http://www.fastighetstidningen.se/motionera-det-mar-foreningen-bra-av/
Fastighetsägarna: http://www.fastighetsagarna.se/mittnord/aktuellt/fraga-experten/fragor-for-bostadsrattsforeningar
Motionsguide: brf.sbc.se/UserFiles/1490/File/Infomapp%202007.pdf
SBC: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/foreningsstamma