Juristen svarar: Vad gör jag när grannen grillar på balkongen?

Hej Martina!

All rights reserved by chrisglass
All rights reserved by chrisglass

Nu är våren kommen, och grillen kommer fram, fönster ställs upp på vid gavel och musik spelas på hög volym. Detta är förstås något efterlängtat, men samtidigt kan det bli friktion mellan oss grannar som under vinterhalvåret inte märkt av varandra så mycket bakom stängda dörrar och öde balkonger. Våryra i all ära, men ibland behövs den styras upp, tycker jag. Vad kan egentligen föreningen göra regelmässigt när det kommer till ljudvolymer och grillos?

Juristen Martina Slorach svarar

Hej!

När det gäller grillos så är det bra om föreningen har ordningsregler avseende hur man får använda grillar. Det är en pedagogisk åtgärd för att förhindra störningar. I ordningsreglerna bör föreningen ange om det är tillåtet att grilla på balkongen eller bara på föreningens gård eller grillplats till exempel. En del föreningar har förbjudit grillning på balkonger med hänsyn både till störande os och brandfara. Föreningens ordningsregler ska följas så länge de inte strider mot ”god sed” på orten. Detta betyder att det inte får vara något extraordinärt i ordningsreglerna. Föreningen kan till exempel inte förbjuda gröna kläder eller IKEA-möbler, sådana regler skulle vara i strid med god sed. Regler som rör grillning är i regel acceptabla och ska följas.

Det är dock inte säkert att det utgör förverkandegrund om en medlem bryter mot ordningsreglerna. Föreningen kan nämligen inte själv bestämma i vilka fall en bostadsrätt ska förverkas, det följer endast av lag och är domstolen som i slutändan beslutar. Enligt bostadsrättslagen är det grund för förverkande om bostadsrättshavaren stör sina grannar och inte upprätthåller ”sundhet, ordning och skick” i lägenheten. Att grilla i mycket stor omfattning så att grannarna störs och på ett sätt som utgör brandfara, och att fortsätta med det trots anmodan att vidta rättelse, kan vara förverkandegrund. Att i strid med föreningens regler grilla någon gång på helgen är i regel inte tillräckligt för att förverkandegrund ska föreligga. Detta även om det i föreningens ordningsregler finns ett förbud mot grillning på balkongen.

Om en medlem bryter mot reglerna bör föreningen först och främst ta upp saken direkt med medlemmen och förklara regeln och dess bakgrund.  Om medlemmen fortsätter att bryta mot reglerna kan föreningen skicka en anmodan att vidta rättelse, det vill säga ett formellt brev i vilket det står att medlemmen omedelbart måste upphöra med grillning på sin balkong, annars kan lägenheten förverkas och medlemmen tvingas att avflytta. Detta gäller dock bara i de fall där det är fråga om mycket omfattande grillning som skulle kunna utgöra förverkandegrund. Föreningen bör inte hota med förverkande om det inte föreligger grund för det.

Avseende störningar från musik så gäller samma regler som för grillning, det vill säga att man inte får störa sina grannar. Störningar i form av skrik, dunsar, hög musik är relativt vanliga i en bostadsrättsförening, och de flesta kan lösas genom att föreningens styrelse påtalar störningarna för den som stör och uppmanar denne att hålla nere ljudvolymen.

Om det inte fungerar ska föreningen skicka en anmodan att vidta rättelse, med varningen att om störningarna fortsätter kan lägenheten komma att förverkas. För att föreningen ska kunna gå vidare med en förverkandeprocess krävs att bevisningen avseende störningarna är mycket bra.

Grannarna till den störande lägenheten bör noga skriva upp alla störningar i en så kallad. störningslista. Styrelsen kan tillhandahålla blanketter där grannarna får fylla i datum, tidpunkt och typ av störningar. På så sätt dokumenterar föreningen störningarna, vilket kan användas i en eventuell domstolsprocess senare. Det krävs dock i regel även vittnesmål från grannar för att störningarna ska anses vara bevisade. Om en medlem inte upphör med störningarna efter att ha anmodats att upphöra med dem kan föreningen säga upp lägenheten på grund av förverkande. Om medlemmen inte accepterar uppsägningen måste föreningen väcka talan vid tingsrätt för att få saken prövad och ett domstolsbeslut om att bostadsrätten är förverkad.

Martina Slorach

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com