Advokaten svarar: Så fungerar ansvarsfördelningen vid fuktskador

Fråga: Jag undrar över en sak vad gäller fuktskada i badrum. Det har visat sig indikationer på fukt dels under våtrumsmatta samt nedre delen av väggen som är kaklad. Nu undrar jag om det är jag som bostadsrättsinnehavare eller är det bostadsrättsföreningen som ska stå för kostnaden av utrivning?
Styrelsen hävdar att föreningen endast står för kostnaden om det visar sig vara rör som orsakat detta, men inte om fukt trängt in på något annat. Vad gäller? Och vad är tät/ytskikt och var går gränsen för detta?

Tack på förhand!

Hälsningar, Carmen

Svar:
Hej Carmen,

Det är i regel föreningen som ska stå för utrivningen. Utrivningen är nödvändig för att föreningen ska kunna ta reda på om den del av fastigheten som de ansvarar för har skadats, och därför måste föreningen göra den. Om fukt konstateras i stommen eller trossbotten är föreningen skyldig att åtgärda detta. Vad som slutligen visar sig ha orsakat de förhöjda fuktvärdena spelar ingen roll. Du som bostasdrättshavare är som grundregel endast ansvarig för ytskikt, underliggande skikt och badrumsinredning såsom porslin och vattenarmaturer.

Ditt ansvar innebär att du är skyldig att återställa det du svarar för. Denna huvudregel utgår från ansvarsfördelningen enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen. I föreningens stadgar kan dock föreningen åläggas ett större ansvar, så läs föreningens stadgar för säkerhets skull. Du bör även kontakta ditt försäkringsbolag. Om du tecknat ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring kan delar av dina kostnader eventuellt täckas av försäkringen. Om fukten beror på en vattenledningsskada, det vill säga läckande vatten från en tappvattenledning (avlopp- och radiatorledningar omfattas inte) ska föreningen även ta kostnaderna för återställande av det som du i vanliga fall svarar för.

Det är inte helt fastslaget vad som omfattas i begreppen tätskikt/ ytskikt men det brukar vara överliggande ytskikt såsom kakel eller tapet, fuktspärren och det som fuktspärren fäster på. Det som bostadsrättshavaren ansvarar för kan därför gå en bit in i väggen. Husets stomme, trossbotten och t.ex. isoleringen i väggarna är dock föreningen ansvarig för. Det kan variera var gränsen går beroende på hur föreningens stadgar är formulerade, men föreningen kan aldrig lägga över ansvaret för husets stomme på bostadsrättshavaren. Endast om det visar sig att du har orsakat skadan på föreningens del av huset, t.ex. fukt i trossbotten, genom vårdslöshet kan föreningen begära ersättning av dig för sina kostnader.

Martina Slorach