Advokaten svarar: Kan styrelsen fatta beslutet om avgifterna på egen hand?

Hej,
Styrelsen har kallat till stadgeenligt Budgetmöte, där avsättning till underhållsplanerna samt avgifterna för nästa år ska beslutas. Med hänsyn till pandemin verkar det nu som att inga medlemmar kommer att närvara. Kan styrelsen ensamt fatta de nödvändiga besluten?

Svar från Advokat Martina Slorach

Det ter sig som att ni har en egen ordning i er bostadsrättsförening med ”budgetmöte” enligt stadgarna. Budgetmöte är ingenting som är reglerat i lag, utan beslut i frågor som rör ekonomin är fördelade mellan stämman och styrelsen. Vid stämman ska det enligt 6 kap 10 § Lag om ekonomiska föreningar beslutas om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen har emellertid rätt att fatta beslut om årsavgifterna enligt 9 kap 13 § Bostadsrättslagen, men det kan stå annat i stadgarna. För att kunna bedöma vad som gäller i just er förening måste man därför ha tillgång till stadgarna.

Om man ska titta på reglerna runt stämman så infördes i april i år en tillfällig lag (Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) som innebär vissa förenklingar för möjligheten att genomföra föreningsstämman. Det blev möjligt för bostadsrättshavare att anlita vem som helst som ombud för föreningsstämman och ett ombud kan företräda hur många som helst. Möjligheten att poströsta på stämman utökades också. Dessa regler kan ge möjlighet för flera att utöva sin rösträtt på stämman, antingen genom en poströst eller genom att skicka ett ombud. De som närvarar via ombud, eller röstar via poströst ska räknas som närvarande på stämman. Det finns inga bestämmelser om att ett visst antal medlemmar måste vara med på stämman. Om ingen alls dyker upp kan man inte fatta beslut, men om man utgår ifrån att styrelsens medlemmar även är medlemmar i bostadsrättsföreningen så får de rösta i saken i egenskap av bostadsrättsföreningsmedlemmar. Endast i väldigt speciella fall krävs att en viss andel av medlemmarna röstar för ett visst beslut för att det ska vara giltigt. Grundregeln är att den mening som får mer än hälften av rösterna på stämman vinner.

Hoppas detta klargör saken något!

Med vänlig hälsning 
Martina Slorach
Advokat