Kan styrelsen neka mig att bygga ett staket?

Jag vill bygga ett staket utmed mitt radhus. Det är för att skydda mitt barn från vägarna. Marken är upplåten med bostadsrätten. Behöver inte bygglov. Föreningen är nybildad och staket frågan är uppe för första gången. Därför finns det inget i stadgarna som reglerar det mer än standardtexten med sundhet, ordning och reda, man ska se till ortens sed m.m..

Jag kontaktade styrelsen för att bestämma utformning. De fick 2 olika förslag på staketets utformning. Då svarade styrelsen att de hade röstat ner förslaget om staket. De hade alltså inte röstat om utformningen utan bara tagit ställning till att det inte ska vara något staket. Med anledningen att det inte bidrar till en enhetlig miljö. Min fråga gällde endast staketets utformning, inte staketets vara eller inte vara. 

Därefter började jag bygga ett staket. Eftersom styrelsen röstade ner förslaget anser jag att de inte vill deltaga med en åsikt om utformning. Nu har styrelsen skickat tillbaka och ber mig att plocka ner det jag har börjat bygga, annars kommer föreningen ombesörja det på min bekostnad. Finns det något att anmärka på om vi bygger ett staket enligt konstens alla regler? De 2 grannar som staketet kommer gränsa till tycker det är okej. Upplåten mark borde väl rimligtvis ge bostadshavande vissa rättigheter?

Tacksam för svar,

Hej, 
Om marken är upplåten med bostadsrätt så brukar bostadsrättshavaren enligt föreningens stadgar också ha underhållsansvar för marken, och därmed också rätten att sköta marken, men kontrollera om era stadgar säger något annat. Enligt bostadsrättslagen 7 kap 12 § ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller om något annat följer av de undantag som finns i lagen (dessa undantag gäller bl.a stamledningar för el m.m.). Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Enligt denna bestämmelse har alltså bostadsrättshavaren enligt lag underhållsansvar för marken, om den upplåtits med bostadsrätt. Med underhållsansvaret följer inte bara en skyldighet att hålla marken i vårdat skick, utan även en rätt att sköta marken. Det är min uppfattning att du får bestämma vad som ska finnas på din mark, t.ex. ett plank, så länge det inte finns någon bestämmelse i stadgarna som säger något annat. Informera styrelsen om att du har ansvaret för marken, i enlighet med 7 kap 12 § 1 stycket 2 meningen bostadsrättslagen. De bör inte ta ned ditt plank, då riskerar de att göra ett ingrepp i din bostadsrätt, vilket inte är tillåtet.

Lycka till!  
Advokat Martina Slorach
Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB