Advokaten svarar: Får vi neka kriminella som medlemmar i vår förening?

Fråga:
Hej! En kriminell som har våldsdomar och narkotikadomar vill köpa lägenhet i vår förening. Vad krävs för att neka en ny medlem till föreningen? Får vi neka denna? 
Svar:
Hejsan!
Vid avgörande av om en ansökan om medlemskap ska godkännas eller inte ska bostadsrättslagen och föreningens stadgar följas. Styrelsen får inte hitta på egna grunder för prövningen av medlemskapet, i värsta fall kan föreningen eller dess styrelseledamöter bli skadeståndsskyldiga om man gör en vårdslös medlemskapsprövning. Vi måste alltså hålla oss till lagen och stadgarna.
 I 2 kap 3 § Bostadsrättslagen står att medlemskap ska beviljas den som ansöker om medlemskap om föreningen ”skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare”. I detta något luddiga begrepp ingår krav på att den aspirerande medlemmen ska kunna betala avgifterna till föreningen och att det är en i övrigt skötsam person. Det är skötsamheten i egenskap av medlem i föreningen och boende som ska prövas.
Att man är kriminell i största allmänhet gör inte att man kan vägras medlemskap, men om kriminaliteten gör att man kan förutse att det kommer att påverka boendet, så kan det utgöra grund för att neka medlemskap.
I förarbetena till lagen har dock anförts att möjligheten att vägra medlemskap på grund av bristande personliga kvalifikationer borde utnyttjas med stor varsamhet.
Om föreningen har grund för att tro att personen inte kommer att vara skötsam i sitt boende, t.ex. genom domar som säger att personen varit våldsam i samband med boendet, eller på annat sätt begått brott som har samband med hans boende, så kan det alltså utgöra grund för att vägra medlemskap. Det finns dock några rättsfall som säger att föreningen i vissa fall får tåla att medlemmen har är dömd för våldsbrott.
I ett hovrättsmål (ÖH 9029-09) var den som sökte medlemskap tidigare dömd för misshandel fem gånger, varav den senaste gången avsåg grov misshandel där han dömts till fängelse i ett år och tre månader. Hovrätten beviljade dock medlemskap. I beslutet hänvisades till att det sista brottet hade inträffat för mer än fem år sedan, att han nu var så gammal att han hade lämnat allt sådant bakom sig samt att han tidigare hade varit med och startat en bostadsrättsförening och att ingen där hade anmärkt på hans skötsamhet.
I ett annat fall (ÖH 873-12) var den aspirerande medlemmen varit åtalad för mordbrand, men blivit frikänd då han inte ansågs varit medveten om vad han gjorde.  Den som ansökt om medlemskap hade regelbunden läkarkontakt och medicinerades. Hovrätten tyckte förvisso att händelsen var allvarlig, men då det varit en engångsföreteelse som hade utlösts av sjukdom så beviljades medlemskap.
 Om det finns våldsdomar och/eller domar som t.ex. fastslår att personen har sålt narkotika från hemmet eller liknande så kan föreningen enligt min mening neka medlemskap, så länge domarna är någorlunda i närtid. Föreningen har då god grund för att denna person inte kommer att vara en god bostadsrättshavare. Om personen vill överklaga till Hyresnämnden så går ju det, och då får Hyresnämnden avgöra saken. Föreningen kan dock inte anses ha gjort en vårdslös bedömning om de haft domar som grund för sin bedömning, och det är fråga om händelser som har samband med boendet och har skett i nutid.
Lycka till!