Advokaten svarar: Vad händer om jag renoverar utan tillstånd?

Fråga:

Hej! Jag bor i en bostadsrätt och undrar vad som händer om jag som bostadsrättshavare renoverar utan tillstånd? Vad kan hända då? Exempelvis man gör det svart, eller man frågar inte styrelsen om lov, eller nån som ska renovera badrummet men gör det utan våtrumsbehörighet? 

Svar: 

Hej,

Reglerna runt ombyggnad i den egna lägenheten ger bostadsrättshavaren relativt stora möjligheter att bygga om i sin lägenhet efter eget tycke och smak. Bostadsrätt är en nyttjanderätt som ligger mycket nära full äganderätt. Den begränsning som finns är att bostadsrättshavaren enligt 7 kap 7 § bostadsrättslagen inte utan styrelsens tillstånd  får utföra åtgärd i lägenheten som innefattar

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det är föreningen som ska bevisa att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som nämnts ovan, men det är inte möjligt att inskränka bostadsrättshavarens möjlighet att bygga om i lägenheten genom stadgarna.

Dessa regler innebär att om en bostadsrättshavare bygger om i lägenheten utan föreningens tillstånd så kan föreningen, om det dras till sin spets, väcka talan mot bostadsrättshavaren med ett yrkande om att bostadsrättshavaren återställer lägenheten. I den processen måste föreningen bevisa att åtgärden som bostadsrättshavaren har vidtagit utan tillstånd är till ”påtaglig skada eller olägenhet för föreningen” och det är en relativt högt krav på föreningen att åstadkomma. Om en våtsumsrenovering har genomförts utan våtrumsbehörighet så behöver det inte per automatik innebära att det är en påtaglig olägenhet eller skada för föreningen, det beror på hur arbetena har utförts. Bara om föreningen genom en sakkunnig kan bevisa att arbetena utförts på ett sätt som innebär påtaglig skada eller olägenhet så kan återställandeskyldighet föreligga.

I föreningen så är det alltid bäst med öppen kommunikation mellan medlemmar och föreningen, så att man tillsammans kan komma överens om vilka renoveringar som är tillåtna och inte, och att föreningen kan hjälpa bostadsrättshavaren med information om vilka byggregler som gäller, och kanske även rekommendera hantverkare eller liknande. Men kommer man inte överens så har föreningen ganska små möjligheter att förhindra en ombyggnad.

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com