Advokaten svarar: Behövs bygglov för lekplats?

Fråga:

Vi planerar att bygga en mindre lekplats på vår innergård. Kommer vi att behöva ansöka om bygglov för den? Finns det något annat vi behöver tänka när vi uppfört lekplatsen? 

Advokaten Martina Slorach svarar:

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Om det krävs bygglov eller inte är svårt att svara på, det beror på vad och var ni ska bygga. Säkrast är att ni skickar era planer till er kommun för att få ett besked. Allmänt kan sägas att en mindre lekplats inom föreningens egna område, alltså inte på allmän mark, kräver inget bygglov. Ska det uppföras större lekstugor eller liknande byggnader kan det dock bli en annan situation.

När det gäller lekplatser finns det regler i plan.- och bygglagen avseende underhåll och skötsel av lekredskap. I 8 kap 15 § PBL står att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Detta ansvar åligger fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigt att det sker regelbundna kontroller av lekplatsen för att kontrollera att den inte gått sönder eller skadats. Om föreningen inte uppfyller sitt underhållsansvar kan föreningen bli skadeståndsskyldig mot den som eventuellt skadas. Upprätta därför gärna en underhållsplan, och utse någon ansvarig i styrelsen som kontrollerar lekplatsen regelbundet, och som står som kontaktperson ifall att någon medlem behöver anmäla skada.

Boverket har också regler gällande lekplatser i sina byggregler (BBR). I avsnitt 8:93 står att fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Lycka till med lekplatsbygget!

Martina Slorach, advokat

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com