Advokaten svarar: Vad gäller när kommuner köper bostadsrätter?

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Hej Martina,

Med tanke på att kommuner akut behöver ordna fram bostäder till
flyktingar har jag lite frågor om vad som gäller när
kommuner köper bostadsrätter:
– Hur går det till när en kommunen ska bli beviljad medlemskap i en brf?
– Sedan finns frågan om vilka krav som kan ställas på kommunen att engagera sig i föreningen?- Och till sist, vad gäller kring andrahandsuthyrning, i och med att kommunen kommer att hyra ut lägenheterna de köper upp?
Hej!
I bostadsrättslagen har det skrivits in en tydlig rätt för kommuner att beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening om kommunen förvärvat en bostadsrätt i föreningen. Syftet med bestämmelsen är att trygga tillgången på så kallade sociala bostäder, det vill säga bostäder som kommuner tillhandahåller för att säkra kommuninnevånarnas bostadsbehov.
Enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att ge kommuninnevånarna nödvändig hjälp för att erhålla en bostad. Lagstiftaren har därför i 2 kap 4 § 2 st bostadsrättslagen klart och tydligt stadgat att en kommun eller ett landsting som förvärvat bostadsrätt inte får nekas inträde i föreningen.
Föreningen har således ingen möjlighet att neka en kommun medlemskap i föreningen. Detta gäller oavsett om föreningen är liten eller redan har ett stort antal andrahandsuthyrningar, eller liknande.Eftersom en kommun inte kan bo själv, utan kommer att låta andra bo i lägenheten, så har även en rätt för kommuner att upplåta lägenheten i andra hand skrivits in i bostadsrättslagen.
Föreningen har inte möjlighet att neka en kommun att hyra ut i andra hand. Kommunen behöver alltså inte ens ha ett tillstånd för uthyrningen, vilket gör att föreningen inte ens har möjligheten att (grundlöst) neka tillstånd. För att undantaget från skyldigheten om tillstånd ska gälla så måste lägenheten upplåtas för permanentboende, det är den enda begränsningen. Kommunen måste dock omedelbart meddela föreningen att lägenheten hyrs ut.
Kommunen har som medlem samma skyldigheter som andra medlemmar avseende iakttagande av sundhet, ordning och gott skick, det vill säga att de boende i lägenheten inte får störa eller vanvårda lägenheten. Kommunen har också samma skyldigheter som andra i föreningen att delta vid städdagar med mera. De kan då givetvis överlåta åt andrahandshyresgästerna att uppfylla detta deltagande.
Kommunen ska varken behandlas sämre eller bättre än andra medlemmar i dessa avseenden. Eftersom föreningen är förhindrad att ta ut en avgift från de som deltar på en städdag så står föreningen dock relativt tomhänt när det gäller sanktioner mot de som inte dyker upp på städdagen. Lagstiftaren har ansett att det är viktigare att trygga behovet av sociala bostäder än att bostadsrättsföreningarna får bestämma över antagandet av medlemmar. Sedan många av kommunernas allmännyttiga bostäder har sålts ut och ombildats till just bostadsrätter är det en mycket aktuell fråga hur dessa situationer ska hanteras. Föreningarna måste i större utsträckning tåla att kommuner äger lägenheter och hyr ut dessa i andra hand, eftersom det inte finns andra bostäder tillgängliga i kommunerna.
Martina Slorach, advokat